Privacy reglement

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk van de  is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

·         Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

o   voor zorgverlening;

o   voor doelmatig beheer en beleid;

o   voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

·         Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

·         U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

·         Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk van de  hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

·         Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

·         Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

·         Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

·         Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

·         Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

·         Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het  bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

·         Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

·         Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  Huisartsenpraktijk van de Brugge. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk van de Brugge is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk van de Brugge hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk van de  Brugge wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

 

 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

 

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Op grond van de WPB heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. De wet spreekt van het verwerken van persoonsgegevens. Dit begrip omvat alles wat men met persoonsgegevens kan doen: vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen ervan.

Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan bijvoorbeeld vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Medicamus vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier om te gaan met gegevens van patiënten en werkt dan ook volgens de richtlijnen en kaders van de WBGO en WBP. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden onder www.cbpweb.nl

Uw relatie als patiënt met Medicamus

Voor de huisartsen, die bij ons aangesloten zijn, organiseren we als zorggroep Medicamus ketenzorg. Onder ketenzorg verstaan we de zorg voor mensen met een chronische aandoening waarbij meerdere hulpverleners samenwerken om het behandeltraject vorm te geven (bijv. Diabetes Mellitus, Astma/COPD).

Uw huisarts speelt een centrale rol in de zorg die hij/zij aan u verleent en mag daarbij gebruik maken van de beschikbare patiëntengegevens. Hetzelfde geldt voor de praktijkondersteuner en de diabetesverpleegkundige als verlengde arm van de huisarts.

Wanneer de huisarts of de praktijkondersteuner namens hem/haar iemand doorverwijst naar bijvoorbeeld de diëtist is dat anders. De diëtist zal alleen inzage krijgen in de patiëntengegevens die hij/zij nodig heeft voor de behandeling. Uiteraard betekent dit ook dat de huisarts en de praktijkondersteuner niet meer dan de benodigde gegevens aan de diëtist mogen verstrekken. Zo zullen bijvoorbeeld rondom de zorg bij Diabetes Mellitus ook de podotherapeut, de fysiotherapeut en de internist mogen beschikken over de gegevens die zij nodig hebben voor hun aandeel in de ketenzorg. Het zijn uw persoonlijke gegevens en deze gegevens dienen uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Een deel van uw patiëntengegevens worden gebruikt voor zorgondersteunende functies, zoals financiële afwikkeling voor de huisarts. Ook bij de zorggroep Medicamus worden deze ondersteunende functies uitgevoerd.

Op dit punt garandeert Medicamus dat er noch aan de zorgverzekeraars noch aan andere partijen, tot de patiënt of de huisartsenpraktijk, herleidbare medische gegevens worden verstrekt. Alle functionarissen, die de zorgondersteunende functies uitvoeren, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Rechten van de betrokkene

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u een aantal rechten.

Toestemming van u als patiënt wordt verondersteld en er hoeft geen sprake te zijn van expliciete toestemming.

Om deze toestemming te mogen veronderstellen is het wel belangrijk dat u als patiënt bent geïnformeerd door de hulpverleners in de huisartsenpraktijk over: de reikwijdte van de (keten)zorg en over de hulpverleners die, wanneer dat noodzakelijk is voor een goede behandeling, over uw gegevens moeten kunnen beschikken.

Recht op bezwaar

Als patiënt heeft u het recht om bezwaar te maken en toestemming voor gegevensverstrekking (door andere zorgverleners dan uw huisarts en /of ondersteunende dienst van zorggroep Medicamus) in te trekken en schriftelijk kenbaar te maken. Consequentie voor u als patiënt is wel dat opname in een ketenzorg programma niet meer mogelijk is.

Wilt u hiertoe bezwaar maken, dient u zich te wenden tot uw huisarts.